Regulamin realizacji projektu edukacyjnego
w Gimnazjum Integracyjnym nr 61 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie.

 

§ 1

.           Uczniowie Gimnazjum nr 61 w Warszawie mają obowiązek realizowania  projektów edukacyjnych na podstawie
§ 21a ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU, nr 156, poz. 1046).

 

1.     Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole.

2.     Dyrektor szkoły w porozumieniu  z radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego zapisane w regulaminie realizacji projektów edukacyjnych, zwanych dalej regulaminem.

§ 2

1.     Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną  powołuje szkolny zespół do spraw projektów, zwany dalej Zespołem.

2.     W skład Zespołu wchodzą: przewodniczący Zespołów Przedmiotowych, nauczyciele będący opiekunami zespołów uczniowskich, wychowawcy klas drugich.

3.     Do zadań Zespołu należy:

a)     koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektów,

b)    przygotowanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny,

c)     nadzór nad dokumentacją projektów,

d)    organizację prezentacji projektów.

§ 3

1.     Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu.

2.     Opiekunami projektów uczniów są nauczyciele wskazani przez Dyrektora lub wybrani przez uczniów.

3.     Do zadań opiekuna projektu należy:

1)     omówienie scenariusza projektu z uczniami,

2)     przygotowanie dokumentacji projektu, obejmującej:

a)     kartę projektu, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,

b)     kartę samooceny ucznia,

c)     kartę oceny projektu,

d)     kartę oceny prezentacji projektu,

e)     sprawozdanie z realizacji projektu;

3)     zapoznanie uczniów z zasadami prowadzenia dokumentacji projektu,

4)     nadzór nad prawidłowym przebiegiem projektu,

5)     organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji,

6)     pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu,

7)     motywowanie uczniów do systematycznej pracy,

8)     pomoc w prezentacji projektu,

9)     ocena projektu,

10)  komunikacja z wychowawcą ucznia na temat. jego udziału w projekcie,

11)  koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny ma charakter między przedmiotowy.

4.     Jeżeli w trakcie realizacji projektu edukacyjnego nauczyciel opiekujący się projektem nie może kontynuować nadzoru z powodów zdrowotnych lub innych, Dyrektor wyznacza nauczyciela specjalistę do opieki nad grupą projektową. Jeśli nie ma innego specjalisty z danego przedmiotu, Dyrektor wyznacza opiekuna na zasadzie zbliżenia.

 

 

§ 4

Do zadań nauczycieli współpracujących z opiekunem projektu przy realizacji projektów między przedmiotowych należy:

1)     prowadzenie konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem,

2)     czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu,

3)     sprawowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji,

4)     prowadzenie dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu,

5)     współpraca z opiekunem projektu i szkolnym opiekunem projektu w ciągu roku szkolnego i podczas organizowania prezentacji projektu edukacyjnego

6)     ustalenie oceny przedmiotowej projektu, jeśli jest przewidziana,

7)     ocena stopnia zaangażowania ucznia w projekcie ,

8)     udział w ustaleniu oceny zachowania ucznia.

§ 5

Wychowawca jest zobowiązany do :

1)     poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego,

2)     prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, a w szczególności:

a)     wybór tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,

b)     monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,

c)     przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom,

d)     komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania,

e)     prowadzenie odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

§ 6

1.     Projekty są realizowane przez uczniów w klasie drugiej.

2.     Jeżeli uczeń klasy drugiej nie bierze udziału w realizacji projektu, jego obowiązkiem jest wziąć udział w realizacji projektu w klasie trzeciej.

3.      Jeśli w klasie trzeciej względy zdrowotne lub inne nie pozwalają uczniowi brać udziału w realizacji projektu, zalicza mu się udział w realizacji projektu edukacyjnego realizowanego w ramach danego przedmiotu na zajęciach lekcyjnych.

4.      Pod koniec każdego roku szkolnego nauczyciele wykonują spis projektów realizowanych w danym roku szkolnym z listą uczniów biorących w nich udział. Jeśli uczeń nie uczestniczył w realizacji żadnego projektu, wykonuje projekt samodzielnie w terminie ustalonym przez Dyrektora i pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez Dyrektora.

5.     W szczególnych uzasadnionych przypadkach dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. Wówczas na świadectwie ukończenia gimnazjum wpisuje się adnotację „zwolniony” bądź „zwolniona”.

6.     Na początku każdego roku szkolnego wychowawca informuje uczniów klas drugich o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.

7.     Rodzicom uczniów klas drugich przekazuje się informację o projekcie edukacyjnym  nie później niż w terminie do  30 września roku szkolnego, w którym realizowany będzie projekt.

8.     Na początku roku  szkolnego  w którym realizowany będzie projekt edukacyjny, Zespół ustala temat przewodni projektu.

9.     Podczas ustalania przewodniego tematu projektów edukacyjnych bierze się w szczególności pod uwagę ważne wydarzenia rocznicowe, społeczne, uwarunkowania środowiska lokalnego, potrzeby szkoły, realizację podstawy programowej

10.  Po zaakceptowaniu zakresu tematycznego projektów przez dyrektora szkoły, jest on przedstawiany uczniom i rodzicom.

11.  Tematy projektów zgodne z tematem przewodnim mogą proponować uczniowie, rodzice lub nauczyciele. .

12.  Informacje o których mowa w p. 2 udostępnia się uczniom na stronie internetowej szkoły i w bibliotece szkolnej.

13.  Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu.

§ 7

1.     Każdy uczeń ma obowiązek udziału w realizacji jednego projektu edukacyjnego w  trakcie nauki w gimnazjum.

2.     Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych lub międzyoddziałowych.

3.     Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania.

4.     Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, określone są w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania w statucie szkoły.

5.     Uczniowie:

1)     do końca stycznia  w klasie drugiej podczas godziny wychowawczej, wybierają tematy, które w swoich projektach podejmą, spośród tematów przedstawionych przez wychowawcę klasy lub proponują swoje tematy zgodne z tematem przewodnim projektu. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany tematu projektu edukacyjnego. Zmieniony temat jest ostateczny,

2)     na zasadzie dobrowolności tworzą grupy projektowe. W skład danej grupy projektowej wchodzi od 4 do 6 uczniów. W przypadku, gdy uczniowie samodzielnie nie utworzą grup, nauczyciel wychowawca dokona podziału uczniów na grupy. Ostateczną liczbę członków każdego zespołu ustala dyrektor szkoły.

6.     Uczniowie klas drugich mają czas na realizację projektu do końca kwietnia.

7.     Publiczna prezentacja rezultatów projektów przez uczniów klas drugich będzie organizowana do końca  maja każdego roku szkolnego.

8.     W przypadku, gdy uczniowie zrealizują projekt edukacyjny wcześniej  lub później niż to zapisano w ust. 6, publiczna prezentacja jest możliwa w terminie innym niż określony w ust. 7, po uzgodnieniu tego terminu z dyrektorem szkoły.

§ 8

1.     Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają:

1)     czas realizacji projektu

2)     formy pracy, zbierania informacji, dokumentowania prac,

3)     podział zadań w zespole i zasady współpracy,

4)     kryteria oceny projektu,

5)     sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu.

2.     Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.

§ 9

1.       Ocena projektu powinna uwzględniać następujące elementy:

1)     sprawozdania z projektu,

2)     sposób prezentacji projektu ,

3)     pracę zespołową i indywidualną ucznia,

4)     samoocenę uczniów

2.     Ocena ma charakter opisowy odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie i kończy się stwierdzeniem uogólniającym zaliczył//nie zaliczył udział w projekcie, które jest podstawą do dokonania wpisu na świadectwie ukończenia gimnazjum.

3.     Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny opisowej, o której mowa w ust. 2.

4.     Opiekun projektu winien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu, ocenie projektu i ocenie poszczególnych uczniów.

 

§ 10

1.       Uczniom realizującym projekt edukacyjny konsultacji powinni również udzielać w szczególności nauczyciel bibliotekarz lub nauczyciel informatyki.

2.     Gimnazjum nr 61 zapewnia warunki realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.

3.     Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

4.     Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.