Scenariusz lekcji wychowawczej- Agresja i przemoc

Temat lekcji: Z agresją i przemocą stykamy się wszyscy

Cel ogólny:
kształtowanie właściwej postawy wobec innych

Cele szczegółowe:
rozwijanie empatii
kształtowanie właściwych relacji w grupie( klasie)

Metody pracy:
pogadanka, dyskusja, praca w grupach

Pomoce dydaktyczne:
arkusze A3, markery, ankieta

Przebieg zajęć:
1. Podanie tematu lekcji

2. Rozwinięcie tematu dotyczącego agresji- podanie definicji
Agresja- związana jest z siłą, przemocą fizyczną, narzucaniem swojej woli, z niszczeniem.

3. Podział klasy na 3 grupy- podanie tematu do wspólnego zastanowienia- Jakie postaci może przyjmować agresja?
Po 10 minutach prezentacja przez jednego przedstawiciela pomysłów.
Zebranie pomysłów zapisanie ich na arkuszu.

4. Podanie drugiego zadania dla grup- W jaki sposób możemy zapobiegać agresji?.
Czas 10-15 minut.
Po prezentacji zebranie i zapisanie wspólnych pomysłów na kartonie.

5. Ćwiczenie indywidualne polegające na zastanowieniu się nad swoim zachowaniem wobec kolegów.
Czas 10 minut.

- Przypomnij sobie jedną z sytuacji, gdy sprowokowałeś czyjąś agresję.

- Czy potrafiłbyś teraz zachować się inaczej?- rozmowa z kolegą z ławki

6. Dyskusja na temat przyczyn agresywnego zachowania- przewidywany czas około 10 minut.

7. Podsumowanie tematu zajęć