Scenariusz zajęć profilaktycznych dla rodziców

Temat: Agresja czy przemoc?

Cele:
Ogólny

- umiejętność spokojniej rozmowy z dziećmi
Szczegółowe
- poznanie problemów własnych dzieci
- zrozumienie jak ważną rolę odgrywa opanowanie i spokój

Metoda pracy:
Wykład, dyskusja

Pomoce dydaktyczne:
Ankieta, arkusze A3, plansze

Czas zajęć:
1 godzina zegarowa

Przebieg zajęć:

1. Prezentacja tematu wykładu, podanie powodu wyboru tematu
Z agresją i przemocą stykamy się we współczesnym świecie bardzo często. Jesteśmy jej świadkami właściwie codziennie. Sami używamy przemocy w stosunku do dzieci, podwładnych. Na nas samych używana także jest przemoc.

Co to jest agresja?
W psychologii określenie skłonności do zachowań agresywnych, ataku, trudności kontrolowania negatywnych popędów i impulsów skierowanych przeciwko innym ludziom, sytuacjom, poglądom. Zwykle powstaje jako bezpośredni lub odroczony skutek frustracji czy deprywacji, w sytuacji uniemożliwiającej działanie. Często występuje w sytuacji grupowej jako działanie naśladowcze, będące wyrazem dostosowania się do wymagań i zasad obowiązujących w danej grupie, subkulturze.
Agresja może być skierowana na zewnątrz- otoczenie, rodzina, rywal, drużyna sportowa lub do wewnątrz jako tzw. autoagresja.
Agresja może przybierać rozmaite formy: od ataków fizycznych, jak przemoc czy gwałt, do bardziej subtelnych zachowań: krzyk, agresja słowna, złośliwości zachowania( jawnej lub ukrytej).

O człowieku mówimy, że jest agresywny, gdy;
• nie potrafi kontrolować swoich reakcji agresywnych
• cechuje go permanentna wrogość wobec innych
• reakcje są nieadekwatne w stosunku do zaistniałych sytuacji
• jego zachowanie charakteryzuje się dużą liczbą zachowań agresywnych

Jakie są źródła agresji?
- wg. teorii biologicznej mogą to być wrodzone cechy organizmu: biologiczne, neurologiczne, fizjologiczne
- wg. teorii psychospołecznej osobnik uczy się zachowań agresywnych ze środowiska( naśladownictwo)

Co to jest przemoc?
Przemoc jest zawsze wtedy, gdy ktoś używa siły względem osoby, która w danym momencie, z różnych względów nie jest w stanie odpowiedzieć, zareagować.
W sytuacji osób niepełnoletnich okazji do użycia przemocy jest bardzo wiele- dziecko bowiem zawsze ma niższą rangę, ze względu na wiek, zawsze też pozostaje w stosunku do osób dorosłych w relacji zależności i podległości.
Dziecko jest z założenia stroną słabszą i z założenia stroną, która nie ma możliwości odpowiedzenia, zareagowania. Dlatego należy otoczyć go szczególną troską. Osoby dorosłe pozwalają sobie na takie zachowanie do dziecka na jakie nigdy nie odważyłyby sobie pozwolić w stosunku do osoby dorosłej( karcenie, bicie).
W literaturze często napotykamy na dwa zamienne pojęcia: agresja i przemoc. Wielu badaczy przez agresję rozumie,, poruszanie się naprzód”, cel ruchu nie ma znaczenia, może to być przyjazne lub wrogie. Zdaniem tych autorów agresja nie zawsze jest aktem przemocy, może mieć charakter konstruktywny i oznaczać rozwój lub destruktywny, równoznaczny z przemocą. Agresja konstruktywna np. wywołanie konfliktu w słusznej sprawie, najczęściej prowadzi do łamania norm społecznych, destruktywna np. pobicie kolegi do zachowań przestępczych.
Na to jaka jest siła agresji ma wpływ nasz stan psychiczny, jeśli jesteśmy zdenerwowani, zfrustrowani, pełni napięcia siła agresji i przemocy wobec innych, często słabszych będzie wzrastała.

Czynniki, które wpływają na siłę agresywności to:
- częstotliwość i intensywność doznawanych frustracji, przykrości, które poprzedzają agresję np. dziecko mające problemy w nauce i nie mające wsparcia w domu i szkole będzie uczyło się zachowań agresywnych w celu rozładowania stresu
- rodzaj wzmacniania agresywnego zachowania, może to być nagroda lub kara, którą jednostka osiąga po ,,wyładowaniu się”
- wzajemny wpływ członków grupy
- kontakty społeczne, obserwacja i naśladowanie otoczenia pobudzające do zachowań agresywnych.

Aby usunąć źródło zachowań agresywnych należy dokonać odpowiedniej diagnozy form i przyczyn agresji. Po tym rozpocząć wielokierunkowe, odpowiednio dostosowane do konkretnego ucznia oddziaływania wychowawcze, w których dziecko może dokonywać samodzielnych wyborów, podjąć decyzję zmiany zachowania. Aby odnieść sukces niewątpliwie ważnym czynnikiem jest wspólne działanie z rodziną. Istotnym są także nasze reakcje na zachowania agresywne, których jesteśmy świadkami. Rozmowy z dziećmi, uświadamianie im, że można osiągnąć oczekiwany rezultat niekoniecznie używając siły i przemocy ale poprzez szukanie konstruktywnych rozwiązań, które nie będą przynosiły szkody innym.
Dawanie dzieciom jasnych komunikatów, że jesteśmy przeciwnikami używania siły, przemocy może ustrzec nie tylko słabszych, może to także uchronić nasze dzieci, dlatego należy prowadzić częste rozmowy zarówno w szkole jak i w domach.

2.Dyskusja

3. Rozdanie ankiet i poproszenie o ich wypełnienie