O METODZIE DOBREGO STARTU

 

Czytając publikacje na temat pracy z dziećmi dyslektycznymi często natrafiałam na informacje o stosowaniu przez terapeutów Metody Dobrego Startu. W listopadzie 2005 roku sama ukończyłam kurs doskonalący poświęcony tej metodzie. Jej elementy zaczęłam wykorzystywać w swojej pracy terapeutycznej. Chciałabym założenia tej metody przybliżyć innym.

Metodę Dobrego Startu opracowała prof. M. Bogdanowicz. Inspiracją dla niej była metoda Le Bon Depart autorstwa Thei Bugnet. MDS jest przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym oraz dla dzieci starszych, których rozwój psychoruchowy przebiega wolniej lub nieharmonijne.

ZAŁOŻENIEM MDS jest równoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych, motorycznych oraz ich współdziałanie czyli integracja percepcyjno-motoryczna. Celem tej metody jest również kształtowanie lateralizacji ( ustalenie ręki dominującej) oraz orientacji w prawej i lewej stronie ciała. W przypadku dzieci z opóźnionym rozwojem MDS służy rozwijaniu aktywności umysłowej, usprawnianiu psychomotoryki.

MDS obejmuje trzy w a r i a n t y:

1. Piosenki i wzory łatwe przeznaczone dla dzieci najmłodszych ( od 3 roku życia ), rozwijających się prawidłowo oraz starszych, których rozwój przebiega z opóźnieniem.

2. Piosenki i wzory literopodobne dostosowane do potrzeb 6- i 7-latków przygotowujących się do nauki czytania i pisania; dzieci, u których występuje ryzyko dysleksji; starszych dzieci , których rozwój jest opóźniony.

3. Piosenki i litery oraz znaki matematyczne przeznaczone dla dzieci uczęszczających do klasy 0 oraz I; uczniów mających trudności z nauką pisania i czytania; dzieci ryzyka dysleksji.

ZAJĘCIA prowadzone MDS odbywają się zazwyczaj zgodnie z określonym porządkiem. Dla osoby prowadzącej może on jednak stanowić punkt wyjścia do własnej, twórczej koncepcji zajęć oraz do rozwijania własnej inwencji. Zajęcia muszą być jednak zawsze dostosowane do możliwości intelektualnych oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci.

SCHEMATY ZAJĘĆ

I. Z a j ę c i a   w p r o w a d z a j ą c e: składają się z kilku elementów - powitania, ćwiczeń usprawniających orientację w schemacie ciała i orientację w przestrzeni; na tym etapie dzieci poznają piosenkę (wierszyk), która towarzyszy im w dalszej części zajęć. Do tekstu utworu muzycznego lub literackiego nawiązują ćwiczenia językowe, które sprzyjają rozwijaniu kompetencji językowej w zakresie aspektów fonologicznego, morfologiczno-syntaktycznego i semantycznego ( w ćwiczeniach wykorzystywany jest materiał językowy). Dzieci dokonują operacji na poziomie nieświadomym i metajęzykowym z udziałem świadomości fonologicznej.

Dla mnie jako logopedy istotne są ćwiczenia rozwijające kompetencje językową. Jest ona kształtowana w trzech aspektach:

Wymienione ćwiczenia umożliwiają kształtowanie i rozwijanie kompetencji językowej w zakresie nadawczym i odbiorczym oraz słownik czynny i bierny dzieci.

II. Z a j ę c i a   w ł a ś c i w e: rozpoczynają się ćwiczeniami ruchowymi, aktywizującymi analizator kinestetyczno- ruchowy, usprawniającymi motorykę małą i dużą ( nawiązują w formie zabawy do treści piosenki lub wiersza). Kolejny etap to ćwiczenia ruchowo-słuchowe, podczas których uruchamia się analizator kinestetyczno-ruchowy i słuchowy ( dzieci śpiewają piosenkę lub recytują wiersz i wystukują rytm ). Następnie odbywają się ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe, które angażują analizator kinestetyczny, ruchowy i wzrokowy ( dzieci uczą się kreślić wzór w rytm śpiewanej piosenki lub recytowanego wiersza). Nauka określonego wzoru odbywa się etapami:

Ćwiczenia są wprowadzane podczas zajęć kolejno, tak więc liczba angażowanych analizatorów stopniowo wzrasta.

III. Z a j ę c i a   k o ń c o w e : na zakończenie zajęć przeprowadza się krótkie ćwiczenia relaksujące lub wyciszające oraz ćwiczenia logopedyczne - oddechowe i usprawniające artykulatory.

Metoda Dobrego Startu może być prowadzona dla grupy przedszkolnej, całej klasy, kilkorga dzieci z opóźnionym rozwojem niektórych funkcji, kilkorga dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, małą grupą dzieci pracujących w parach z dorosłymi.

Opracowanie: Magdalena Tomicka
Korzystałam z:
M. Bogdanowicz, M. Barańska, E. Jakacka:
"Metoda Dobrego Startu. Od piosenki do literki"
"Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do literki"