NIEPŁYNNOŚĆ MÓWIENIA

 

Każdy mówca wypowiada się czasami niepłynnie. Dlatego niepłynność mówienia jest zjawiskiem uniwersalnym. Do jej objawów nalezą:

Niepłynność mówienia można podzielić na:

Niepłynność mówienia wg Tarkowskiego, nie jest zjawiskiem jednorodnym. Można wyróżnić następujące jej r o d z a j e:

Podstawowym kryterium różnicującym niepłynność zwykłą od patologicznej jest kryterium fizjologiczne. Niepłynność zwykła jest nie spastyczna, nieuświadomiona i nielogofobiczna natomiast niepłynność patologiczna jest spastyczna, uświadomiona i logofobiczna

Opracowanie: Magdalena Tomicka