Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Elekcyjna 21/23 w Warszawie

        Strona główna    


P u b l i k a c j e:                    

Reedukacja odbywa się w sali 26
(przy sali gimnastycznej)

Zaburzenia percepcji słuchowej
- Charakterystyka zaburzenia analizy i syntezy słuchowej

- Symptomatologia zaburzeń percepcji słuchowej w nauce czytania i pisania

- Symptomatologia zaburzeń percepcji słuchowej - zestawienie

- Ocena poziomu umiejętności czytania

- Program ćwiczeń ortofonicznych

- Schematy ćwiczeń usprawniających analizę i syntezę słuchową

Reedukacja, czy zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.
Zajęcia reedukacyjne - reedukacja w warunkach szkolnych rozumiana jest jako postępowanie ukierunkowane na usunięcie niepowodzeń w nauce czytania i pisania przez nauczanie tych czynności specjalnymi metodami oraz ćwiczenie sprawności elementarnych.
Zaburzenia percepcji wzrokowej
- Symptomatologia zaburzeń funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej
Reedukacja - terapia pedagogiczna:
Reedukacja to powtórna edukacja, przywracanie utraconej umiejętności. W najnowszej literaturze stosuje się termin "terapia pedagogiczna". Zwyczajowo, od czasu do czasu można używać określenia " reedukacja" jako powszechnie znanego i komunikatywnego.
Termin terapia pedagogiczna wywodzi się z greckiego terapia - leczenie. Jest to podstawowy dział medycyny zajmujący się przywracaniem zdrowia chorym. Podobne zamierzenia ma terapeuta w szkole. Ważną rolę spełnia miejsce gdzie ona się odbywa, wykorzystywane pomoce, osoba prowadząca, atmosfera panująca podczas zajęć.
Zaburzenia sprawności motorycznej
Test do oceny rozwoju motorycznego:
      - w 4-5 roku życia
      - w 6-7 roku życia
      - w 8-9 roku życia
      - w 10-12 roku życia
      - w 13-16 roku życia

- Charakterystyka rozwoju ruchowego

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne:
Korekcja - jest poprawą działania zaburzonych obszarów przez ich ćwiczenie. Kompensacja - natomiast to złożony proces uzupełniania, wyrównywania braków oraz zastępowania deficytów rozwojowych i przystosowania się na innej możliwej drodze.
Zaburzenia w nauce i pisaniu
- Zaburzenia rozwoju ruchowego w czytaniu i pisaniu
Podstawą planowania
form, metod i treści zajęć korekcyjno - kompensacyjnych jest diagnoza psychologiczno - pedagogiczna, lekarska uzyskana po badaniach w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej czy innych poradniach specjalistycznych.
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej. Ta grupa dzieci jest przedmiotem szczególnej troski nauczyciela i rodziców.
Scenariusze
- Rajd Safari

- Usprawnianie analizatora słuchowego w zakresie analizy i syntezy zdaniowej

- Zaczarowana winda

- Czytanie i pisanie sylab

- Różnicowanie głosek b - p

Rodzaje zajęć usprawniających:
- terapia przygotowawcza tzw. psychoterapeutyczna
Terapia przygotowawcza zmierza do kształtowania u dzieci dojrzałości szkolnej. Jej ćwiczenia prowadzą do korekcji, stymulacji i koordynacji funkcji percepcyjno-motorycznych. Tego typu zajęcia są proponowane dzieciom w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym.
Zestaw ćwiczeń odprężających i rekreacyjnych:
- ćwiczenia rozwijające ogólna sprawność ruchową i manualną /np. ćwiczenia rozmachowe oraz graficzne koordynacji wzrokowo-ruchowej/;
- ćwiczenia funkcji wzrokowe i orientacji przestrzennej;
- ćwiczenia funkcji słuchowej /np. ćwiczenie wrażliwości słuchowej i rytmicznej/.
- terapia właściwa reedukacja
Terapia pedagogiczna
- Cele terapii pedagogicznej

- Etapy zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

- Zasady pracy korekcyjno - kompensacyjnej

- Wskazówki do pracy z uczniem dyslektycznym


Cele:

Celem terapii pedagogicznej jest skorygowanie i ukierunkowanie nietypowych zachowań zgodnie z potrzebami dziecka i ogólnie przyjętym ideałem wychowawczym. Działanie nauczyciela może doprowadzić do całkowitego bądź częściowego usunięcia objawów zachowania utrudniającego dziecku twórcze uczestnictwo w życiu społecznym.

Głównym celem reedukacji jest pokonywanie trudności, związanych z analizą i syntezą, stanowiących podstawę w nauce czytania i pisania.


opracowanie: Mirosława Michałowska


Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi
01-128 Warszawa ul. Elekcyjna 21/23
http://sp236gim61.neostrada.pl

Ostatnia aktualizacja:
(mm/dd/rr)